Login

PRIVACYVERKLARING DROP

Boardsportvereniging DROP Delft hecht veel waarde aan de bescherming
van je persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en
transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en
gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Boardsportvereniging
DROP Delft houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel
waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens
zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die
gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze
worden verwerkt;

Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben
voor de verwerking van je persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben
genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens
gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit
nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je
hierop willen wijzen en deze respecteren.
Boardsportvereniging DROP Delft is verantwoordelijk voor de verwerking
van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze
Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact
met ons wenst op te nemen kan dit met het zittend bestuur.
Contactgegevens zijn te vinden op onze website www.dropdelft.nl


WAARVOOR VERWERKEN WIJ
PERSOONSGEGEVENS
Je persoonsgegevens worden door Boardsportvereniging DROP Delft
verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

Om te kunnen werken in het programma ten aanzien van de
(leden)administratie;

Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

Het kunnen versturen en incasseren van facturen;

Het registreren van deelnemers aan activiteiten;

Samenwerking met NSkiV en TU Delft.


Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij bij inschrijving van
lidmaatschap de volgende gegevens: naam, adres, geboortedatum, emailadres, rekeningnummer, telefoonnummer, noodnummer, studie, studieinstelling, studienummer, jaar van inschrijving studie en lidmaatschap
NSkiV.


VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan andere partijen
verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven
beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan
andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben
afgesloten. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan
andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Een voorbeeld hiervan is dat justitie dan wel de afdeling politie in het kader
van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk
geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze
gegevens af te geven. Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met
anderen als je ons hier toestemming voor geeft.


BEWAARTERMIJN
Boardsportvereniging DROP Delft bewaart persoonsgegevens niet langer
dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op
grond van de wet is vereist.
BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige
verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
· We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze
systemen;
· Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen
herstellen bij fysieke of technische incidenten;
· We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
· Ons zittend bestuur is geïnformeerd over het belang van de
bescherming van persoonsgegevens.
RECHTEN OMTRENT JE GEGEVENS
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens
welke wij van je ontvangen hebben. Rectificatie is mogelijk door het
bestuur te contacteren, of tijdens een van de leden checks. Ook kan je
bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel


hiervan) door ons. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens
door ons te laten overdragen aan jezelf. Wij kunnen je vragen om je te
legitimeren voordat wij gehoor geven aan deze verzoeken.


KLACHTEN
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens
dan vragen wij je hierover contact met ons op te nemen. Komen we er
samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het
recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Maar doe
maar niet want dit is veel werk en ga niet tof doen.
Kusjes,


DROP
Laatst bijgewerkt op 24 mei 2018